REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

MAVEN STUDIO

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: Maven Studio Małgorzata Kaczmarek Hernandez, ul. Lotników 9, 41-922 Radzionków, NIP: 6452502200, REGON: 380525030
 3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Wykonawca – oznacza ono Maven Studio Małgorzata Kaczmarek Hernandez, ul. Lotników 9, 41-922 Radzionków, NIP: 6452502200, REGON: 380525030.
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

§2

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy Projektu.
 2. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy,  termin.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonej usługi. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą  przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§ 3

PŁATNOŚCI

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 2. Warunkiem rozpoczęcia pracy nad projektem jest zapłata za wybraną usługę.
 3. W przypadku wybrania sposobu płatności w dwóch ratach, Klient zobowiązany jest uiścić drugą część płatności maksymalnie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania finalnej wersji projektu.

§ 4

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Czas realizacji wariantu projektu określony jest w opisie każdego produktu i wyrażony jest w dniach roboczych liczonych od następnego dnia roboczego, po dostarczeniu przez klienta wszystkich wymaganych danych ( rzut z inwentaryzacją/projekt budowlany, wypełniona ankieta preferencji, inspiracje) oraz zakupienia projektu. Aby klient otrzymał projekt w wyznaczonym czasie, jest zobowiązany do przesłania uwag do przesłanej wersji w ciągu 24 godzin od jej otrzymania w przypadku wersji ekspres oraz w ciągu 2 dni roboczych w przypadku projektu standardowego. W przeciwnym wypadku czas realizacji projektu może się wydłużyć.
  Czas realizacji może ulec wydłużeniu w zależności od stopnia skomplikowania danego pomieszczenia oraz w przypadku konieczności dosłania przez klienta dodatkowych danych dotyczących projektowanego pomieszczenia oraz w nieprzewidzianych sytuacjach życiowych ( np. awaria sprzętu, oprogramowania, choroby uniemożliwiająca pracę Wykonawcy itp.), przerwy urlopowej jak również z uwagi na siłę wyższą, pandemię, epidemię, stan wyjątkowy. Biuro Maven Studio zastrzega sobie prawo również do wydłużenia terminu realizacji w przypadku kiedy klient prześle uwagi do wariantu projektu w terminie dłuższym niż 4 dni roboczych, co związane jest z organizacją pracy i terminarzem zleceń.
 2. Klient otrzymuje gotowy projekt (wg zamówionej i opłaconej specyfikacji) w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie PDF i JPG na wskazany adres e-mail.
 3. Specyfikacja materiałowa wykonywana jest do jednego wybranego wariantu projektu, po wykonaniu specyfikacji materiałowej nie nanosi się już poprawek do projektu.

4.Biuro Maven Studio zastrzega sobie prawo do dni wolnych od pracy jak: 24-31.12.2021, 3.01.2021, 24-31.12.2022.

§ 5

OFERTA

 1. W cenie projektu pojedynczego wnętrza jest wykonanie projektu z pełną aranżacją wnętrza ( na podstawie przesłanych wymiarów i oczekiwań wykonywany jest pierwszy wariant projektu , jeśli są do niego uwagi na ich podstawie wykonywany jest drugi wariant projektu, na koniec wykonywana jest specyfikacja materiałowa wraz z listą zakupów i sklepów). Pełny zakres listy zakupów podany jest w opisie każdego produktu.

§ 6

WYSYŁKA PRODUKTU

 1. Zamówiony Projekt, Wykonawca wysyła za pośrednictwem poczty email
 2. W przypadku płatności za pomocą przelewu, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

§ 7

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

 1. Wykonawca wykona projekt przy użyciu własnych narzędzi i własnego oprogramowania.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt w sposób staranny, sumienny, prawidłowy i profesjonalny.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i wysłania projektu w wyznaczonym terminie.
 4. Wykonawca ma obowiązek do poprawienia projektu w oparciu o przesłane uwagi przez Konsumenta drogą mailową z zastrzeżeniem, że uwagi muszą być przesłane do Wykonawcy maksymalnie do 7 dni kalendarzowych.

§ 8

OBOWIĄZKI KONSUMENTA

 1. Konsument ma obowiązek przesłania wykonawcy wszystkich niezbędnych materiałów do zrealizowania projektu tj.: rzutu inwentaryzacji/projektu budowlanego projektowanego pomieszczenia, zdjęcia stanu aktualnego wnętrza, wypełnioną ankietę potrzeb klienta, inspiracje.
 2. Aby Konsument otrzymał projekt w wyznaczonym czasie, zobowiązuje się, że na wszelkie wiadomości ze strony Wykonawcy będzie odpowiadał w ciągu 3 dni roboczych. W razie przekroczenia tego terminu, Wykonawca uprawniony będzie do przedłużenia terminu wykonania projektu.
 3. Konsument ma obowiązek do wysłania uwag do przesłanej mu wersji projektu bądź do jej zaakceptowania maksymalnie w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu jej otrzymania. W razie przekroczenia tego terminu, Wykonawca uprawniony będzie do przedłużenia terminu wykonania projektu.
 4. Zamawiający zobowiązuje się do niewykorzystywania, nierozpowszechniania lub nieudostępniania osobom trzecim odrzuconych przez Zamawiającego pomysłów aranżacyjnych przedstawionych mu przez Wykonawcę.
 5. Zamawiający zobowiązuje się pozyskać wszelkie pozwolenia lub zgody na prowadzenie prac remontowych lub budowlanych założonych w projekcie oraz jeżeli wymaga tego projekt, skonsultować rozwiązania z architektem lub konstruktorem. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie powyższego zobowiązania przez Zamawiającego i ewentualne szkody powstałe w jego wyniku.

§ 9

PRAWA KONSUMENTA

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia  jednej serii poprawek. Jako jedną serię poprawek uznaje się listę uwag lub zastrzeżeń zebraną w ramach jednej wiadomości e-mail. Każda kolejna seria poprawek rozliczana jest według stawki 100 (słownie: sto) złotych brutto za każdą kolejną serię, z tym zastrzeżeniem, że dodatkowe wynagrodzenia musi być zapłacone z góry przez Zamawiającego przed przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji kolejnych poprawek.

§ 10

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zakupił i otrzymał produkt w wersji elektronicznej nie ma możliwości odstąpienia od umowy.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów pod warunkiem jeśli Wykonawca nie otrzymał w tym terminie wymaganych materiałów, a co za tym idzie nie rozpoczął pracy nad projektem. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  1. pisemnie na adres: Maven Studio Małgorzata Kaczmarek Hernandez, ul. Lotników 9, 41-922 Radzionków
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@maven-studio.com
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca rozpoczął już pracę nad projektem za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po rozpoczęciu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 11

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Wykonawca.
 2. Dane osobowe Zamawiającego przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celach związanych z prowadzoną dokumentacją księgową, co stanowi realizację obowiązków podatkowych i rachunkowych nakładanych na Wykonawcę przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ewentualnego dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dane osobowe zawarte w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres, w którym prawo nakłada obowiązek przechowywania dokumentacji księgowej.
 1. W procesie przetwarzania danych osobowych mogą brać udział podwykonawcy Wykonawcy, którzy w związku ze świadczeniem usług na rzecz Wykonawcy uzyskują dostęp do przetwarzanych danych osobowych, tacy jak hostingodawcy, dostawcy oprogramowania, podmioty świadczące usługi IT, biura rachunkowe.
 2. Dane osobowe podane podczas składania zamówienia będą przetwarzane przez operatora w celu realizowania usług oferowanych przez sklep, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora.
  6.    Użytkownik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Maven Studio Małgorzata Kaczmarek Hernandez, ul. Lotników 9, 41-922 Radzionków, NIP: 6452502200, REGON: 380525030. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez serwis.
  7.    Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.

§ 12

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 2. Biuro Maven Studio zastrzega sobie prawo do publikacji na stronie zdjęć wszystkich wykonanych aranżacji wnętrz na stronie www.maven-studio.com, na Instagramie oraz na facebooku, co równoznaczne jest ze zgodą klienta w chwili zamówienia przez niego projektu.

§13

PRAWA AUTORSKIE

 1. Zakupienie projektu stanowi zawarcie umowy pomiędzy Zamawiającym projekt (nabywcą) a Autorem projektu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Autor oświadcza, że Utwór (projekt aranżacji wnętrz) jest wytworzony przez Autora (twórcę projektu) osobiście i stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych, a wynagrodzenie w formie zapłata – honorarium odbywa się z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.
 3. Autor oświadcza, że Utwór (projekt wnętrz) nie stanowi opracowania cudzego dzieła i przysługują mu pełne prawa majątkowe do niego, a także, że może rozporządzać prawami autorskimi do Utworu ( projektu wnętrz) w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania niniejszej umowy.
 4. Autor oświadcza, że przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do Utworu ( projekt wnętrz ) nie zostały zajęte w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym oraz nie są obciążone żadnymi roszczeniami i prawami osoby trzeciej.
 5. Przepisami niniejszej umowy Autor przenosi na Zamawiającego (nabywcę) autorskie prawa majątkowe w zakresie następujących pól eksploatacji:
 6. wykonanego pod indywidualne zamówienie na podstawie określonych przez nabywcę potrzeb i oczekiwań projektu wnętrza
 7. Autor zezwala Zamawiającemu (nabywcy) na wykonywanie praw zależnych oraz zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do wszystkich utworów powstałych w wyniku wykonania umowy.
 8. Autor oświadcza, że Zamawiający (nabywca) ma prawo korzystać i rozpowszechniać Utwór oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Autora.
 9. Autor zobowiązuje się do nie wykonywania praw osobistych do Utworu (projektu wnętrz) i przekazuje Zamawiającemu (nabywcy) prawo do ich wykonywania.
 10. Autor przenosi na Zamawiającego (nabywcę) własność Utworu ( projektu wnętrz).
 11. Spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd dla Zamawiającego (nabywcy).

§14

REKLAMACJA

1.Wszelkie reklamacje związane z realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

2.Sprzedawca, w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres info@maven-studio.com.  W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni roboczych rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi

§ 15

WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
 5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.